การเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการสอบ
การเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน
การสอน) ซึ่งจะดำเนินการโดยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสัมภาษณ์ (ช่วงบ่าย) ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว