การประชุมพัฒนาระบบการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดการประชุมพัฒนาระบบการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ โรงพยาบาลทั้ง 9 อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และมูลนิธิรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้วร่วมกัน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว