เรื่อง งานซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิกส์ ยี่ห้อเเคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต 0541 สก จำนวน 22 รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิกส์ ยี่ห้อเเคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต 0541 สก จำนวน 22 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว