เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ที่บ้านหัวกุญแจ (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ที่บ้านหัวกุญแจ (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว