โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการติดตามผู้ป่วยCOVID-19แบบระบบการดูแลที่บ้าน(แบบ Home Isolation)จังหวัดสระแก้ว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19) ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับมาตรการดูแลผู้ติดเชื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค โดยผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการสามารถกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)ได้ โดยใช้กลไก 3 หมอ ซึ่ง หมอที่ 1 คือ อสม.เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดชุมชน และผู้ป่วยมากที่สุด อสม.จะต้องให้คำแนะนำผู้ป่วยในการในการปฎิบัติตัวขณะรักษา แบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว