อบจ.สระแก้ว จัดกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) “การกระชับกล้ามเนื้อ” ผู้นำกิจกรรม นายนันฑรัตน์ กุลฤทธิ์ (ครูอาสาพัฒนากีฬา กองการศึกษาฯ)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายจากการปฏิบัติงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว