เรื่อง งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านการบินไทย หมู่ที่ 9 – บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านการบินไทย หมู่ที่ 9 – บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว