เรื่อง ราคากลางงานจัดซื้อซุ้มตั้งพื้น เพื่อติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 ซุ้ม

ข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เรื่อง ดำเนินการซื้อซุ้มตั้งพื้น เพื่อติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 ซุ้ม

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว