เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงจ้างการเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านขัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมเขตบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงจ้างการเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านขัยณรงค์ หมูที่ 11 ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมเขตบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว