เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารค้าขายสินค้า พื้นที่บริเวณตลาดโรงเกลือ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารค้าขายสินค้า พื้นที่บริเวณตลาดโรงเกลือ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว