พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สระแก้ว คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธานพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สระแก้ว คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สระแก้ว คพั ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 ระหว่างวันที่25-26มิถนุายน2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจงั หวัดสระแก้ว.

  1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย.
    -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัฒนานคร A.
    -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัฒนานคร B.
    -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์.
    -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา.

2.รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย.
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมช่างนาว.
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมอรัญ B.
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมอ่างศิลา.
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมส.มงคลทรัพย์ วังสมบูรณ์.

3.รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ชาย.
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอบจ.สระแก้ว.
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมจุ่มโจรหมูกระทะ.
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมวัฒนานคร.
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมภจว.สก. .

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กองการศึกษาฯ_อบจสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว