เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าระพา หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2 ตอนสุดท้าย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าระพา หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๒ ตอนสุดท้าย)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว