เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนและด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนและด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว