แผนการซักซ้อมโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดโรงเกลือ อบจ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)/เเม่บ้านทำความสะอาด/และเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยแก่ตนเอง และเพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า ตลาดโรงเกลือ อบจ.สระแก้ว ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในตลาดโรงเกลือได้มีความรู้พื้นฐานระงับอัคคีภัยสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามบทบาทหน้าที่เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างของอาคารตลาดโรงเกลือและระบบการแจ้งเหตุ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สิน ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธี ณ อาคารอำนวยการตลาดโรงเกลือ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว