เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement in – Place Recycling สายทางบ้านคลองกลาง-บ้านหัวไคร้ใต้ ถึงบ้านคลองหว้า ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement in – Place Recycling สายทางบ้านคลองกลาง-บ้านหัวไคร้ใต้ ถึงบ้านคลองหว้า ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว