อบจ.สระแก้ว ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เชิญเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมาตรฐานการปฎิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว