เรื่อง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว