โครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันพุธ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบเงินอุดหนุนจำนวน 5,593,500 บาท ให้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน โดยมี นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายภานุ สุคนเขตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นตัวแทนมอบ และมี นางสาววรรณรัชต์ สุปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น2).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว