องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

วันพุธ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ,คณะครู,บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 11 โรงเรียนเป็นวันที่2 (วันสุดท้าย) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กนังสือสั่งการต่างๆ อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดในด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากฏเกณฑ์ ระเบียบ หนังสือสั่งการให้ชัดเจน เพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว