เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7 ผ่านบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด เชื่อมบ้านวังศรีทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7 ผ่านบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด เชื่อมบ้านวังศรีทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว