การศึกษาดูงานและประชุมปฎิบัติการของโรงเรียนที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิต อบจ.สระแก้ว

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (โรงเรียนวัฒนานครและโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถอดบทเรียนจากโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนเซนแอนโทนี และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ในระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในความ ร่วมมือพัฒนางานด้านวิชาการและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ พัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นต้นแบบในการจัด การศึกษา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาให้โรงเรียนวัฒนานคร และโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก เป็นโรงเรียนต้นแบบในการยกระดับการจัด การศึกษาตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต โดยกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครู นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งเป็นการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง
สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 125 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สถานศึกษา และครู โรงเรียนวัฒนานคร โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก โรงเรียน บ้านนางาม โรงเรียนนิคมสงเคราะห์1 และโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ในการจัดทำโครงการฯครั้งนี้.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว