เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุกีฬา ตาข่ายสีเขียว จำนวน 11,000 ตารางเมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุกีฬา ตาข่ายสีเขียว จำนวน 11,000 ตารางเมตร

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว