การตัดสินโครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมรักการอ่าน หนังสือเสียง “นิทานอ่านให้น้อง”

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3) ตามที่กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมองค์ดารบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัด โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ ประกวดหนังสือเสียง หัวข้อ “นิทานอ่านให้น้อง” ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ณ หอสมุดจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ดังนั้น เพื่อให้โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมรักการอ่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ตามโครงการดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้
​​1. นายสมบัติ เสริมศิลป์​​ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูเชี่ยวชาญโรงเรียนปราจีนกัลยาณี​​​​ ประธานกรรมการ​​​​​​
​​2. นางอุไร เสริมศิลป์​​ข้าราชการบำนาญ อดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปราจีนกัลยาณี​​​​ กรรมการ.
​​3. นางสาวชุติกาญจน์ บุญคิด​บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี​​ กรรมการ.​
​​4. นายหรรษา ยิ่งยืน ​​บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ.

  1. นางจริยา ธรรมธัญ​​ตำแหน่ง บรรณารักษ์​​มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว กรรมการ/เลขานุการ.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว