โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 1)

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 1) ในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นมูลนิธิหรือสมาคมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าใจในเรื่องการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการดับเพลิงที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว