โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฝึกปฏิบัติการขับเรือยนต์/การใช้เรือยนต์ในการค้นหา/กู้ภัย/การใช้อุปกรณ์กู้ภัยประจำเรือ) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นมูลนิธิหรือสมาคมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าใจในเรื่องการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการดับเพลิงที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย ในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว