เรื่อง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ และระบบระบายน้ำตลาดวังปลาตอง ที่ตลาดวังปลาตอง ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เรื่อง งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ และระบบระบายน้ำตลาดวังปลาตอง ที่ตลาดวังปลาตอง ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว