องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานและประชาชนทั่วไปสนใจการออกกำลัง

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงตรวจสอบสนามฟุตบอล (สนามซ้อม) ภายหลังจากมีพายุฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานและประชาชนทั่วไปสนใจการออกกำลังกายเพื่อสร้างพลานามัยสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นตัวจักรสำคัญในการหมุนฟันเฟืองทางสังคมให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ การส่งเสริมด้านการกีฬาของประเทศจึงถูกจัดเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มีบุคลากร/ประชากรที่มีพลานามัยสมบูรณ์ไม่มั่วสุมในอบายมุขและยาเสพติด การส่งเสริมด้านการกีฬาอาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัย ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ประชากรจะนิยมเล่นกีฬา มีพลานามัยสมบูรณ์ได้นั้น สังคมจะต้องมีนักกีฬาที่มีความสามารถดึงดูดประชาชนให้สนใจติดตามและปลุกกระแสความนิยมทางด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง กีฬาฟุตบอลถูกจัดเป็นกีฬาที่สามารถสร้างกระแสความนิยมได้อย่างกว้างขวางโดยที่ทีมกีฬาฟุตบอลที่ดีจะกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจเล่นและฝึกซ้อมกีฬา ดังนั้งการออกกำลังกายที่ดีก็จำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายด้านไม่ว่าจะด้านสถานที่ หรืออุปกรณ์ที่จะต้องมีความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว