โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม เวลา 08.45 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โดย อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ วิทยากรจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ เทคนิคการเป็นพิธีกรและวิทยากร รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างข้าราชการ,ข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และมีเครือข่ายความร่วมมือที่ดี ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้นำไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร ทำหน้าที่เป็นสื่อที่ดีเพื่อส่งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว