เรื่อง งานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว