โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว #2.

“แต่มีสิ่งหนึ่งที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำงานแทนเราได้ ก็คือการเป็นนักประชาสัมพันธ์หรือพิธีกร เพราะหุ่นยนต์ ไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์ มันทำงานตามระบบ ตามคำสั่ง แต่คนเรามีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์รู้จักการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เพราะฉะนั้นการเป็นพิธีกรจึงมีความสำคัญ ยิ่งโลกเจริญเท่าไร การเป็นพิธีกร การที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ”
นายสุรินทร์ แสงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โดย อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ วิทยากรจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ เทคนิคการเป็นพิธีกรและวิทยากร รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างข้าราชการ,ข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และมีเครือข่ายความร่วมมือที่ดี ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้นำไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร ทำหน้าที่เป็นสื่อที่ดีเพื่อส่งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว