เรื่อง สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 6/2565 งานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาด หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 6/2565 งานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาด หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว