เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือคู่มือโครงการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 175 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือคู่มือโครงการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 175 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว