การอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสาธารณสุข ในการดูแลส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกิ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว