เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่งที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2 ) เลขที่21/2565

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่งที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2 ) เลขที่21/2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว