เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement – Placer Recycling สายทางบ้านคลองกลาง – บ้านห้วยไคร้ใต้ ถึงบ้านหนองหว้า ตอนแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เลขที่25/2565

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement – Placer Recycling สายทางบ้านคลองกลาง – บ้านห้วยไคร้ใต้ ถึงบ้านหนองหว้า ตอนแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เลขที่25/2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว