การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารวิทยา-วารี โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

​สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิต สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา ประกอบกับข้อมูลจากการศึกษาประเมินศักยภาพโรงเรียน วิเคราะห์ชุมชน ศึกษาความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนวัฒนานคร และโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ทำให้ทราบว่านักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงชุมชน มีความต้องการให้สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน การจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมมีลักษณะต่อเนื่องกันเป็นหลักสูตรหรือแผนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินตามหลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” การฝึกอบรม ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นครู บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 175 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารวิทยา-วารี โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

การฝึกอบรมเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ โดยคณะวิทยากร ดังนี้

  1. ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
  2. นายพุทธิรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล (วัดสมอราย) จังหวัดนครราชสีมา.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว