เรื่อง สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองอุดมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว เชื่อมบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองอุดมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว เชื่อมบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว