“โครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจน สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว”

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3) นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 11 โรงเรียน “โครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจน สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว”.

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว