เรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ขยายเวลาการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขยายเวลาการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว