เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 งาน

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 งาน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว