เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว