นายก อบจ.สระแก้ว ลงนามรับเงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมลงนามยืนยันรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
.
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โดยได้รับการอนุมัติเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน “โครงการสถานีพลังงานชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว” จำนวน 5,290,799 บาท เพื่อส่งเสริมและผลักดันวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรไทย สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว