โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ฯ

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,สมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระแก้ว(พม.) ลงพื้นที่มอบบ้านและมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 ราย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,อสมในพื้นที่ ต.หนองแวง/ต.ช่องกุ่ม/ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ร่วมพิธีมอบบ้านดังกล่าว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว