กองช่าง อบจ.สระแก้ว เข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระแก้ว เข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา และวิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
.
ตามที่ อบจ.สระแก้ว ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการสถานีพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว