เรื่องรายละเอียดและตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ

เรื่องรายละเอียดและตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว