การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสหัส โตวัฒนา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว