โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ หอประชุม อบจ.สระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม : ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว