การประชุมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว.

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ขอรับทราบข้อมูลประกอบดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อันจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว