โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) สำหรับบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว