ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านกำกับ ติดตาม การประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สระแก้ว จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านกำกับ ติดตาม การประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว